Category

Recent Comment

Archive

발매일 09년 12월 25일

출처 - 일본 아마존

------------------------------------------------------------------------

앞으로 DVD사면 바보되는거 같은 기분인걸요?
posted by 별빛사랑

댓글을 달아 주세요

  1. 애초에 블루레이 플레이어가 없어서 dvd로 만족중입니다.그나마도 요즘은 자금의 압박으로 인해 지르지 못하고 산다는..;